Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje si Vás dovoluje informovat o zahájení projektu Režim Ukrajina

 

Související soubory Klasifikace zaměstnání Žádost VZOR čestného prohlášení - hromadná žádost Základní informace aktualizované

Související soubory Vysílání ukrajinských občanů do ČR k výkonu práce ČJ Vysílání ukrajinských občanu do ČR k výkonu práce_UKR Stanovisko státních orgánů Pořadí dokumentů pro GK Lvov


Aktuálně

RHK PK  13 Duben 2018

Počínaje 01. 05. 2018 se žadatelé o zaměstnaneckou kartu, kteří jsou zařazeni do vládního programu Režim Ukrajina , musejí k podání své žádosti dostavit do vízového centra společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.
Tyto žádosti od 01. 05. 2018 tedy již nebudou přijímány na GK Lvov. Rovněž výdej hotových pasů s vyznačenými vízy bude organizován prostřednictvím vízového centra.

Více informací lze nalézt na stránkách GK Lvov: https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_miste_a_casu_podani_zadosti.html .

RHK PK  15 Únor 2018

NOVÝ DOKUMENT - POŘADÍ DOKUMENTŮ PRO GK LVOV - NUTNO NASTUDOVAT, NEŽ UCHAZEČ PŮJDE NA KONZULÁT!!!

RHK PK  3 Únor 2018

NOVÝ CENÍK ZA SLUŽBY V RÁMCI ZAŘAZENÍ ŽÁDOSTI DO PROJEKTU REŽIM UKRAJINA! PLATNÝ OD 1. ČERVNA 2017
První žádost 2 500,- Kč, cena za jednoho uchazeče 200,- Kč
Opakovaná žádost 1 000,- Kč, cena za jedno uchazeče 200,- Kč
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH!

RHK PK  11 Listopadu 2017

ZMĚNA V PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ DO REŽIMU UKRAJINA! PLATNÝ OD 1. ČERVNA 2017
V současné době postačí doložit:
1 x dokument žádosti v excelu
1 x dokument žádosti v pdf s podpisem osoby podávající žádost (formulář ve wordu se již nedokládá)
V případě, že jste v režimu nikdy nežádali nebo Vám již vypršela platnost zařazení 1 roku, je nutné doložit k žádosti přílohy, jejichž výčet naleznete v pdf souboru "Základní informace_aktualizované"


Vážení účastníci projektu "Režimu Ukrajina",

na základě zaslaného monitoringu z MZV si Vás dovolujeme informovat o následujícím.

S ohledem na postupné navyšování měsíční kvóty je postupováno tak, že se celá "řada" již zařazených žadatelů posune, tj. žadatelé, kterým již byl stanoven termín po 15. 3. 2017, budou znovu telefonicky kontaktováni GK Lvov a bude jim sdělen nový - dřívější termín pro podání žádosti.

MZV po dohodě s MPO žádá o bezodkladné předání níže popsaných opatření:

1. PRO PRVNOTNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI K ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU ČI PŘI OPAKOVANÉM PODÁNÍ FIRMA POUŽIJE:
- Žádost o zařazení do Režimu Ukrajina - vzor 01/Nahlášení dalšího uchazeče do Režimu Ukrajina - vzor 02
- Formulář seznamu žadatelů o zaměstnaneckou kartu

2. ZMĚNA SYSTÉMU INFORMOVÁNÍ O TERMÍNECH K PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
- GK Lvov bude o termínech pro přijetí žádostí informovat e-mailem zaměstnavatele, nikoliv přímo žadatele
- tj. je nutné, aby každý zaměstnavatel uvedl svoji e-mailovou adresu, na kterou bude možné oznámení zaslat
- zaměstnavatel vyrozumí o termínu podání "své" zaměstnance - žadatele
- je na zodpovědnosti zaměstnavatele a žadatelů, zda termín využijí či nikoliv
- termíny stanovené GK Lvov jsou fixní, tyto nelze měnit (tj. rovněž prosíme, aby zaměstnavatelé z důvodu informací o termínech GK Lvov nekontaktovali)
- vyrozumění o termínu k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu bude zaměstnavateli zasláno obvykle do 14-ti dnů ode dne doručení žádosti na MZV (s ohledem na množství žádostí zasílaných na MZV)

S ohledem na navýšení systematizace GK Lvov na základě Usnesení vlády ČR č. 105 ze dne 8. února 2017 dojde k navýšení kvóty na příjem žádostí o zaměstnanecké karty.

Navýšení měsíční kvóty je naplánováno s ohledem na dostupnost lidských zdrojů MZV takto:
od 15. 3. 2017 na 520 žádostí měsíčně
od 1. 4. 2017 na 660 žádostí měsíčně
od 1. 5. 2017 na 800 žádostí měsíčně


Vážení žadatelé o zařazení do Režimu Ukrajina,

tímto si Vás dovolujeme upozornit na délku doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátě ve Lvově, respektive termínu, kdy budou pozváni Vámi navrhovaní pracovníci z Ukrajiny k pohovoru na Generální konzulát ve Lvově. Tato doba činí k 1. 2. 2017 více než 6 měsíců.

Hospodářská komora České republiky dlouhodobě požaduje od představitelů vlády České republiky zásadní řešení této situace a usiluje o personální Generálního konzulátu ve Lvově a příslušných útvarů Ministerstva vnitra a tím zrychlení procesu při vyřizování žádostí o zaměstnaneckou kartu.


K projektu

Postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat středně a nízko kvalifikovanou práci (dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zpravidla zařazena do hlavních tříd 4 - 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru viz příloha "Klasifikace_zaměstnani_Rezim_Ukrajina_CZ_ISCO"). Projekt slouží pouze pro urychlení procesu vydání zaměstnanecké karty v případě, že již zaměstnavatel má "své" konkrétní uchazeče vybrané. Předem vyhlédnutý uchazeč zařazený do Režimu Ukrajina je napřímo kontaktován konzulárním oddělením a vyzván k návštěvě v konkrétním čase.
.

Co musí doložit žadatel o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel musí vyplnit žádost (viz "Žádost o zařazení do režimu Ukrajina - vzor 01") včetně všech požadovaných příloh. Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty (ohlásit u krajské pobočky Úřadu práce) a zaměstnavatel musí v hlášení udělit souhlas se zveřejněním na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je může kdokoli vyhledat.

Nepodaří-li se ve lhůtě 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

Součásti žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam uchazečů, které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina. Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.


Požadované přílohy žádosti

1. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, atd.). Stačí prostá kopie. Existence zaměstnavatele musí být minimálně dvouletá!

2. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce). Stačí prostá kopie.

3. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce). Stačí prostá kopie.

4. Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):
- neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku;
- tom, že v období 2 let před podáním žádosti zaměstnal na území ČR alespoň 10 osob na hlavní pracovní poměr;
- tom, že volné pracovní místo bylo zveřejněno na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí minimálně 30 dnů;
- tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč;
- tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

V případě splnění podmínek zaměstnavatelem garant neprodleně informuje o zařazení do Režimu elektronicky dopisem do datové schránky Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí včetně zaslání kontaktu na cizince (zaměstnavatel bude garantem o zařazení do Režimu informován prostřednictvím kontaktní adresy). Ministerstvo zahraničních věcí následně informuje o přijetí zařazení do Režimu Generální konzulát ČR ve Lvově.

Zastupitelský úřad informuje cizince o termínu k podání žádosti. Žádost bude zpracována v úředních hodinách k tomu určených. Cizinec podá na Generálním konzulátu ČR ve Lvově žádost o zaměstnaneckou kartu a zároveň předloží požadované náležitosti žádosti. Generální konzulát ČR ve Lvově odešle žádost Odboru azylové a migrační politiky (dále jen "OAMP") Ministerstva vnitra. OAMP Ministerstva vnitra rozhodne o žádosti o zaměstnaneckou kartu a v případě splnění podmínek vydá Generálnímu konzulátu ČR ve Lvově pokyn k udělení dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty. Cizinec do 3 pracovních dnů po příjezdu do ČR na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra poskytne své biometrické údaje.


Jakým způsobem podá žadatel žádost o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žádost a související materiály jsou dostupné na webových stránkách www.rhkpk.cz

Žádost lze podat osobně v sídle RHK PK, doručit prostřednictvím poštovních služeb nebo zaslat e-mailem.

Kontaktní místo: Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje - Nerudova 25, Plzeň

Kontaktní osoby:
Kateřina Kuklíková: kuklikova@rhkpk.cz, 377 227 141
Petra Čížková, cizkova@rhkpk.cz, 377 322 813

 

Na jak dlouho je zařazení do Režimu Ukrajina vydáváno?

Zaměstnavatel je do Režimu Ukrajina zařazen po dobu 1 roku. V případě, že během tohoto roku bude chtít zaměstnat další uchazeče z Ukrajiny, zašle pouze formulář "Nahlášení dalšího uchazeče do Režimu Ukrajina - vzor 02" na kontaktní místo a přílohy nemusí znovu dokládat. Novou žádost včetně příloh musí dokládat pouze v případě, že již uplynula lhůta 1 roku od zařazení do Režimu Ukrajina nebo nastala změna v těchto údajích.

 

Zpoplatnění

Vyřízení žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je zpoplatněno paušální částkou 1 500,- Kč za žádost a částkou 100,- Kč za každého uchazeče o zaměstnání, uvedeného v žádosti.  V případě nahlášení dalšího uchazeče (uchazečů) ve lhůtě jednoho roku od zařazení do Režimu Ukrajina je vyřízení zpoplatněno paušální částkou 500,- Kč a částkou 100,- Kč za každého dalšího uchazeče o zaměstnání, uvedeného ve formuláři Nahlášení dalšího uchazeče. Ceny jsou uvedeny bez DPH.Aktuality - RHK Plzeňského kraje

25.9.2018

Podnikatelské fórum s Petrem Fialou

Měšťanská beseda, Kopeckého sady 59/13, 301 00 Plzeň-Plzeň 3,...

9 a 10.11.2018

Festival práce a vzdělávání "Posviť si na budoucnost"

Unikátní festival vzdělávání a práce, který nabízí žákům, studentům, ale i rodičům ucelený přehled o možnostech studia. ...


O nás

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz