Dotace na vzdělávání zaměstnanců (aktualizace 24.8.2016)

V letošním roce mají firmy několik možností, jak získat dotaci na vzdělávání zaměstnanců. Připravili jsme pro Vás stručný přehled, který Vám pomůže se v dostupných dotačních možnostech zorientovat a zvolit si tu po všech stranách nejvýhodnější variantu. Zároveň nabízíme pomoc se zpracováním žádostí, administrací či možnost zapojení do komplexního vzdělávacího projektu RHK PK, získat tak dotaci na vzdělávání zaměstnanců až 100% a vzdělávat zaměstnance bez dalších nákladů, rizik a administrativní zátěže.

Dotační programy jsou tři:
Povez II
• Výzva 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců
• Výzva 60 Vzdělávání - společná cesta k rozvoji (projekt přes RHK PK)
Všechny tyto možnosti jsou financované z OPZ. Spojuje je režim čerpání podpory (de minimis či bloková výjimka a nutnost řídit se obecnými pravidly OPZ a souvisejícími předpisy. Koncepce těchto programů je ale jinak značně odlišná svým zaměřením i způsobem administrace.
1) POVEZ II
Oprávnění žadatelé:
·       obchodní korporace
·       státní podnik, OSVČ, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
·       nestátní neziskové organizace
Základní podmínky programu:
·       výše dotace je 85 %, navíc je proplácena mzda zaměstnancům ve výši 176 Kč ušlé mzdy, minimální částka na vzdělávání není stanovena, maximální částka je do výše 200 000 EUR (do výše de minimis).
·       zaměřen na odborné vzdělávání (obecné i specifické)
·       výuky pouze pokročilých dovedností
·       žádost se podává na každou vzdělávací aktivitu zvlášť v obdobích, kdy se plánuje konkrétní vzdělávání realizovat
·       maximální délka odborného vzdělávacího kurzu je 18 měsíců, jazykový kurz 6 měsíců, všechny vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. 8. 2020
·       určen spíše na časově omezené vzdělávání dle aktuálních potřeb
·       administrován přes ÚP (ostatní výzvy jsou přímo přes MPSV)
 
·       výběrové řízení se dělá v případě, pokud částka vzdělávacích aktivit za celou dobu realizace programu (tedy do roku 2020) přesáhne 400 000 Kč.
·       ze vzdělávací aktivity je vyloučen jednatel společnosti
·       nutno splnit docházku na 80 %
Nevýhody
·       nutné dokládat přesný seznam zaměstnanců ke konkrétním kurzům
·       omezené spektrum podporovaných aktivit a nepružnost v případě nutnosti změn
·       vyloučené je vzdělávání měkkých dovedností (soft skils) a velmi omezeno je vzdělávání jazykové (pouze odborné a po dobu 6 měsíců)
Výhody:
·       rychlost schvalovacího procesu (zpravidla do 30 dní od podání žádosti)
·       není stanovena cena kurzu osoba/hodina
 
2) Výzva 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Oprávnění žadatelé:
·       Obchodní korporace – obchodní společnosti, družstva
·       Státní podnik, OSVČ, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
Základní podmínky programu:
·       výše dotace je 85 %, minimální částka na všechna plánovaná vzdělávání 500 000 Kč, maximální částka je 10 000 000 Kč
·       umožňuje jakékoliv vzdělávání, kromě vzdělávání ze zákona (např. BOZP, školení řidičů apod.) Mimo odborných a jiných technických kurzů lez školit také obecné IT, specializované IT, manažerské a měkké dovednosti, účetní, daňové a právní kurzy, jazykové kurzy - včetně obecných kurzů).
·       možnost výuky i základních dovedností
·       žádost se podává jedna na všechny plánované aktivity a to od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016
·       maximálně délka kurzu je 24 měsíců, všechny vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 30. 4. 2019
·       výuková skupina nesmí přesáhnout 12 osob
·       v rámci projektu může jedna osoba absolvovat max. 10 kurzů
·       jednotlivé žádosti se podávají v systému IS KP14+
·       nutnost splnit docházku na 70 %
·       administrace přes MPSV
 
 
Výhody:
·       Mnohem flexibilnější varianta (aktivity lze v odůvodněných případech upravovat)
·       Vzdělávání lze rozvrhnout do několika let
·       Není nutné předem dokládat seznam zapojených zaměstnanců
·       Nepřímé náklady 25% z výše dotace (lze využít na náklady spojené s administrací projektu)
·       V odůvodněných případech lze do projektu zahrnout také nákup školících pomůcek a vybavení
Nevýhody:
·       Zdlouhavější schvalování (v řádu měsíců)
·       Administrativně náročnější
·       Nutno vyhlásit výběrové řízení
·       u každého vzdělávání je stanovena cena kurzu osoba/hodina
·       u každého vzdělávání stanovena maximální způsobilá délka trvání kurzu, výjimkou je akreditovaný vzdělávací kurz
 
3) Výzva 60 Vzdělávání - společná cesta k rozvoji
Třetí, v řadě směrů jistě optimální varianta.
Výzvy 43 a 60 jsou velmi podobné, zásadní rozdíl spočívá v tom, že u projektů z výzvy 43 je příjemcem Vaše firma zatímco u výzvy 60 je příjemcem Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, která projekt administruje (včetně monitorovacích zpráv a výběrových řízení), nese veškerá rizika a zátěž a Vaše firma pouze odebírá vzdělávací služby.
V připravovaném projektu z výzvy 60 bude také zapojeno více firem, takže lze pro zaměstnance využívat také tzv. otevřené kurzy, ve kterých se školí Vaši zaměstnanci se zaměstnanci jiných firem - to je výhodné obzvláště u soft skils, jazyků a v případech, kdy nemůžete z výroby uvolnit více zaměstnanců na jeden kurz.
Výše dotace na vzdělávání zaměstnanců v režimu de minimis je 100 % (oproti 85 % u ostatních výzev.
Výhody:
·       jsou hrazeny veškeré náklady, odpadá nutnost spolufinancování
·       administrativně nejméně zatěžující varianta
·       bez rizika pro firmu
·       nejvíce flexibilní řešení – v průběhu projektu lze měnit intenzitu zapojení (počet i druh kurzů)
·       možnost využít kromě firemních (uzavřených) kurzů také kurzů pro více firem (otevřené kurzy) a vyslat tam pouze několik či jednoho zaměstnance
Nevýhody:
·       u každého vzdělávání je stanovena cena kurzu osoba/hodina
·       u každého vzdělávání stanovena maximální způsobilá délka trvání kurzu, výjimkou je akreditovaný vzdělávací kurz
 
 
Doporučení:
Možností získání dotací na vzdělávání zaměstnanců v příštích letech příliš nebude (po roce 2020 už v podstatě žádné). V případě zájmu o dotace na vzdělávání proto některý z programů určitě využijte. Doporučujeme níže uvedený postup:
1.     Sestavte si co možná nejpodrobnější přehled Vašich vzdělávacích potřeb (odborné, měkké i jazykové vzdělávání), které potřebujete proškolit alespoň do roku 2019. Tedy kolik zaměstnanců budete chtít v konkrétních kurzech (např. kurz svařování, řidičský průkaz typu C, MS Office – Excel, obchodní jednání, kurz anglického jazyka) proškolit ideálně včetně přibližného harmonogramu.
2.     V případě, že se jedná o specifický neakreditovaný kurz, definujte počet hodin či školících dnů.
3.     Zkuste odhadnout cenu jednotlivých kurzů odpovídacích Vašim požadavkům a ideálním představám.
4.     Zvažte svoje kapacity nezbytné pro realizaci a administraci projektu a zamyslete se také nad tím, kolik zaměstnanců jste schopni na vzdělávání na jednou uvolnit bez negativního vlivu na chod Vaší společnosti.
Na základě vytvořeného přehledu Vám jako optimální vyjde některý z programů. Možné je využití dvou případně všech třech uvedených dotačních programů (nesmí se ovšem jednat o dvojí financování):
 
·      Pokud chcete vzdělávat pouze v oblasti odborných dovedností, na vzdělání spěcháte a víte již konkrétně koho na co proškolit, využijte program POVEZ II.
 
·      Pokud uvažujete o komplexním dlouhodobějším vzdělávání, jehož hodnota přesáhne 500 000 Kč a rádi byste využili rovněž kurzů pro manažery, obchodníky, THP pracovníky včetně dlouhodobého jazykového vzdělávání, určitě využijte výzvu 43.
 
·       Pokud uvažujete o komplexním vzdělávání, jsou pro Vás zajímavé také „otevřené kurzy“ nebo se prostě jen nechcete trápit s administrativou, pak využijte výzvu č. 60, tedy zapojení do projektu RHK PK.
 
 
Pokud si nejste jisti, kterou možnost využít, či máte zájem o zapojení do našeho projektu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vás navštívíme přímo ve Vaší firmě a bezplatně poradíme, jaký projekt je pro Vás nejvhodnější, zvážíme veškeré výhody a nevýhody plynoucí z jednotlivých projektů, případně zpracujeme kompletní žádost i administraci.
 
Kontakt:
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
Mgr. Marcel Gondorčín
Tel.: +420 377 322 817
Mobil: +420 724 613 092
 

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: