Aktuální výzvy

Rádi bychom Vám představili aktuální výzvy k podání žádosti o projekty. V případě zájmu o konzultace nás neváhejte kontaktovat na emailu rhkpk@rhkpk.cz nebo telefonu 377 322 817.

Rozvoj - Výzva III.

Příjem registračních žádostí:  od 16. 6. 2014 od 12hod. do 16. 7. 2014. do 12hod.

Příjem plných žádostí:  od 16. 6. 2014 od 12hod. do 1. 9. 2014 do 12hod.

 

Tento program naplňuje cíl podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti podniků. Podporované aktivity jsou tedy spojeny s pořízením nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů.
 

Každý subjekt může podat maximálně 1 projekt. V Plzeňském kraji je možné žádat, pokud máte provozovnu v regionech Tachov, Domažlice, Klatovy, Stříbro.

Příjemce podpory:

- malý a střední podnikatel, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období  

- aktivity (projekt) podniku se projevují ve Zpracovatelském průmyslu podle CZ – NACE uvedených v příloze č. 1

Jaké výdaje je možno podpořit:

- dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení včetně software zajišťujícího jejich funkčnost, které nebyly předmětem odpisu

- dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení

Celé znění výzvy naleznete zde: http://www.czechinvest.org/rozvoj-vyzva-iii-iii-prodlouzeni

 

Potenciál - Výzva III.

Příjem registračních žádostí:  od 10. 6. 2014 od 12:00 hod do  10. 7. 2014 do 12:00 hod

Příjem plných žádostí:  od 10. 6. 2014 od 12hod. do 19. 8. 2014 do 12hod.

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

Příjemce podpory:

Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku  

- Vybrané právní formy jsou specifikované v textu Výzvy

Jaké výdaje je možno podpořit:

1.     ZPŮSOBILÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE

Dlouhodobý hmotný majetek:

- pořízení strojů a jiného zařízení (musí představovat spolu s dlouhodobým nehmotným majetkem min. 80 % způsobilých investičních výdajů) a

- technické zhodnocení budov (do výše 20 % způsobilých investičních výdajů)

dlouhodobý nehmotný majetek:

- pořízení práv duševního vlastnictví a software (u velkých podniků do výše 50% způsobilých investičních výdajů).

2. VYBRANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY – podpora de minimis , pouze pro malý a střední podnik

- Služby poradců, expertů, studie.

- Mzdy, pojistné po dobu realizace projektu.

3. NÁKLADY NA PUBLICITU SPOJENOU  S PROJEKTEM - a to pouze na povinnou publicitu definovanou v Pravidlech pro publicitu

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v příloze dané Výzvy.

Celé znění výzvy naleznete zde: http://www.czechinvest.org/potencial-vyzva-iii-ii-prodlouzeni  

 

Úřad práce - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Trvání projektu:  od 1. 12. 2013 do 31. 8. 2015

Rozpočet projektu:  900 000 000,- Kč

Projekt se zaměří zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu. Projekt je tedy určen zaměstnavatelům, nebo OSVČ bez zaměstnanců, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb než je 5%. Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

 
 

MPSV - Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II.

 Registrační číslo:  CZ.1.04/1.1.00/B1.00001

Trvání projektu:  od 1. 9. 2013 do 31. 10. 2015 (ukončení vzdělávacích aktivit nejpozději k 31. 7. 2015)

 Rozpočet projektu:  44 947 000,- Kč

Cíle projektu:
Cílem projektu Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II. je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi, a zabývají se ekonomickými činnostmi s předpokladem růstu v Plzeňském kraji. Zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců ve vybraných hospodářských oblastech definovaných podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE, ve kterých lze očekávat hospodářský růst a růst poptávky po pracovní síle. Zvýšení konkurenceschopnosti podniků s pozitivním dopadem na trh práce v našem regionu.
Příjem žádostí je obnoven od 9. 6. 2014.
 
 

Stáže ve firmách

Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Projekt je určen pro občany České republiky nebo pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem studenta), které mají trvalé bydliště mimo hlavní město Praha.

Stáže ve firmách jsou určeny především pro následující cílové skupiny:

  • absolventy bez praxe
  • nezaměstnané
  • osoby, vracející se na pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené)
  • zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci

Více informací zde: http://www.stazevefirmach.cz/

 

ČMZRB - ZÁRUKA

Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytuje záruky za úvěr pro malé a střední podnikatele v programu ZÁRUKA. 
Příjemce podpory:
Malý podnikatel oprávněný k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, a registrovaný jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle §125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
Další podmínky, které musí splňovat příjemce podpory, jsou uvedeny v Programu záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele).
Podmínky pro poskytnutí:
a) Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti CZ-NACE uvedené na www.cmzrb.cz  
b) Žadatel nesmí vykonávat podnikatelskou na činnost v odvětvích: zemědělství, rybolov, akvakultura.
c) Projekt bude realizován na území České republiky.
d) Poskytnutá veřejná podpora nesmí přesáhnout omezení dané pravidlem de minimis.
e) Na jeden projekt je možné poskytnout současně záruku na jeden investiční úvěr a jeden provozní úvěr. Celková výše obou úvěrů je v součtu omezena částkou 5 mil. Kč.
Cena služby:
Dle ceníku, který naleznete na  www.cmzrb.cz  
Přístup k žádosti:
Formulář žádosti obsahující též informace o způsobu jeho předkládání naleznete na stránkách www.cmzrb.cz  
Příjem žádosti:
Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB.
 
Aktivní politika zaměstnanosti
Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným. Jedná se zejména o následující opatření (nástroje) aktivní politiky zaměstnanosti:
a) rekvalifikace
b) investiční pobídky
c)  veřejně prospěšné práce
d) společensky účelná pracovní místa
e) příspěvek na zapracování
f) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenství.

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz

Rychlé odkazy

         

          

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Partneři: